Οδηγίες Σύνδεσης Europalso & Ύλη Eργασίας

/Οδηγίες Σύνδεσης Europalso & Ύλη Eργασίας
Οδηγίες Σύνδεσης Europalso & Ύλη Eργασίας 2020-03-23T12:47:32+02:00

Πατάμε του κουμπί «E-LEARNING PLATFORM EUROPALSO»
Στην επόμενη οθόνη (Sign In) συμπληρώνουμε τα στοιχεία πρόσβασης ακριβώς όπως μας έχουν δοθεί.
ΠΡΩΤΟ ΠΕΔΙΟ: «username» π.χ. student.XXXX.XXX
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ: XXXX (τετραψήφιος αριθμός)
Αν θέλουμε πατάμε REMEMBER USERNAME για να μην τα πληκτρολογούμε κάθε φορά.
Πατάμε LOG IN
Βρισκόμαστε στον λογαριασμό μας.

Τσεκάρουμε όλα τα κουτάκια για να συμφωνήσουμε με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας αλλιώς δεν δίνεται πρόσβαση στον χρήστη.
Μόλις μπούμε στο λογαριασμό μας, πατάμε στην εικόνα School Resources.

Επιλέγουμε το επίπεδο μας και στη συνέχεια όποιες ασκήσεις Λεξιλογίου, Γραμματικής, Listening και Παιχνίδια θέλουμε.

Από το επίπεδο Junior B και πάνω μπορούμε επιλέγοντας “Practice Tests” να εξασκηθούμε σε τεστ ανάλογα με το επίπεδό μας.

…πίσω στην αρχική σελίδα

Ύλη Eργασίας

JUNIOR A (WHIZZKIDS I)
a/an, plurals, this/that, to be (I am), have got, there is/are, in/on/near/under, these/those are, present continuous.

JUNIOR B (WHIZZKIDS II)
a/an, plurals, this/that, to be (I am), have got, there is/are, in/on/near/under, these/those are, possessive adjectives, Whose’s, some/any, how much/how many, can, must, present continuous, simple present, imperative, object pronouns, comparative/superlative, was/were.

SENIOR A (FAST MOVERS I)
have got, to be, this/that, prepositions, possessive adjectives/pronouns, can, present simple, present continuous, love/like/enjoy/hate, subject/object pronouns, must, imperative, countable/uncountable nouns, how much/how many, some/any, simple past (regular and irregular verbs).

SENIOR B (FAST MOVERS II)
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to, can/must/may, future simple/going to, first conditional, comparative/superlative, adverbs, too/enough, countable/uncountable nouns, how much/how many, some/any.

SENIOR C (HIGHFLYERS I)
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to/be used to/get used to, modals, future simple/going to/ future continuous, present perfect simple, have been/have gone, present perfect continuous, question tags, gerund / infinitive, adjectives/adverbs, first/second conditional, comparative/superlative, reflexive pronouns, indefinite pronouns.

SENIOR D (HIGHFLYERS II) – B1
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to/be used to/get used to, modals, future simple/going to/ future continuous, present perfect simple, have been/have gone, present perfect continuous, question tags, gerund / infinitive, adjectives/adverbs, conditionals, comparative/superlative, reflexive pronouns, indefinite pronouns, wishes, passive voice, past perfect simple/continuous, future perfect simple/continuous.