ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – TESTS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – TESTS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – TESTS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 2020-04-29T12:14:47+03:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗLEARN ENGLISH KIDS


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΥΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

JUNIOR A (WHIZZKIDS I)JUNIOR B (WHIZZKIDS II)SENIOR A (FAST MOVERS I)SENIOR B (FAST MOVERS II)SENIOR C (HIGHFLYERS I)SENIOR D (HIGHFLYERS II) – B1
a/an, plurals, this/that, to be (I am), have got, there is/are, in/on/near/under, these/those are, present continuous.
a/an, plurals, this/that, to be (I am), have got, there is/are, in/on/near/under, these/those are, possessive adjectives, Whose’s, some/any, how much/how many, can, must, present continuous, simple present, imperative, object pronouns, comparative/superlative, was/were.
have got, to be, this/that, prepositions, possessive adjectives/pronouns, can, present simple, present continuous, love/like/enjoy/hate, subject/object pronouns, must, imperative, countable/uncountable nouns, how much/how many, some/any, simple past (regular and irregular verbs).
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to, can/must/may, future simple/going to, first conditional, comparative/superlative, adverbs, too/enough, countable/uncountable nouns, how much/how many, some/any.
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to/be used to/get used to, modals, future simple/going to/ future continuous, present perfect simple, have been/have gone, present perfect continuous, question tags, gerund / infinitive, adjectives/adverbs, first/second conditional, comparative/superlative, reflexive pronouns, indefinite pronouns.
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to/be used to/get used to, modals, future simple/going to/ future continuous, present perfect simple, have been/have gone, present perfect continuous, question tags, gerund / infinitive, adjectives/adverbs, conditionals, comparative/superlative, reflexive pronouns, indefinite pronouns, wishes, passive voice, past perfect simple/continuous, future perfect simple/continuous.