ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΙΓΜΑ, με έδρα ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 29 ΒΥΡΩΝΑΣ 16232 και υποκατάστημα Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 50 ΒΥΡΩΝΑΣ 16232, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sigmafls@otenet.gr, τηλέφωνο: 2107626587, (εφεξής «ΚΞΓ» ή «εμείς»), συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΞΓ στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες/στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και απαραίτητα για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα:

 • όσα συμπληρώνετε στη φόρμα «Εγγραφής» (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: ονοματεπώνυμο μαθητή και γονέων, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα και e-mail επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης μαθητή, σχολείο και τάξη φοίτησης, ιστορικό σπουδών) καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον προσωπικό δεδομένο του μαθητή τυχόν ληφθεί ή προκύψει κατά τη διδασκαλία.

4. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας και με ποια νόμιμη βάση;

Το ΚΞΓ τηρεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κατά την εγγραφή του μαθητή καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον προσωπικό δεδομένο του μαθητή τυχόν ληφθεί ή προκύψει κατά τη διδασκαλία, με σκοπό την εγγραφή του μαθητή στο ΚΞΓ για την παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης ξένης γλώσσας, την επικοινωνία με το μαθητή ή με τον γονέα του ανήλικου μαθητή, την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των διδάκτρων, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων με νέα και προσφορές του ΚΞΓ, τη δήλωση συμμετοχής του μαθητή σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη φοίτηση του μαθητή παροχή υπηρεσίας εκ μέρους του ΚΞΓ.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ΚΞΓ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας.

6. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια του ΚΞΓ
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – άλλως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).

7. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας περιορίζεται μόνο εντός Ε.Ε.

8. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από το ΚΞΓ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαιώμα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
 • φορητότητας των Δεδομένων σας.
 • περιορισμού της επεξεργασίας.
 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε το αίτημα σας στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΞΓ (ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 29 ΒΥΡΩΝΑΣ 16232) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του (sigmafls@otenet.gr) και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το ΚΞΓ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

12. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Το ΚΞΓ δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας στην κατάρτιση προφίλ που, όμως, δεν έχει για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

13. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα δικαστήρια του τόπου της έδρας του ΚΞΓ.

14. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 31/08/2018.