Οδηγίες Σύνδεσης ELT SKILLS & Ύλη Eργασίας

/Οδηγίες Σύνδεσης ELT SKILLS & Ύλη Eργασίας
Οδηγίες Σύνδεσης ELT SKILLS & Ύλη Eργασίας 2020-03-23T12:46:45+02:00

ΕLT SKILLS – Oδηγίες ενεργοποίησης κωδικού μαθητή
Την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.
Επισκεφτείτε το www.eltskills.com

  1. Εισάγετε το Username και Password που σας έχει δώσει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών σας και κάντε κλικ στο Sign in.
    Διαβάστε τους όρους συμμετοχής, κάντε κλικ στο κουτάκι δίπλα στο I Accept, κάτω αριστερά και έπειτα κάνετε κλικ στο Continue.
  2. Στη συνέχεια γράψτε τον κωδικό (School code) που σας έχει δώσει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών σας, το όνομά σας και το επώνυμό σας, το email δεν είναι υποχρεωτικό.
    Κάνετε κλικ στο Register για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.
  3. Ένα παράθυρο με τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζεται. Κάνετε κλικ στο Confirm για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστά ή back αν θέλετε να διορθώσετε.

…πίσω στην αρχική σελίδα

Ύλη Eργασίας

JUNIOR A (WHIZZKIDS I)
a/an, plurals, this/that, to be (I am), have got, there is/are, in/on/near/under, these/those are, present continuous.

JUNIOR B (WHIZZKIDS II)
a/an, plurals, this/that, to be (I am), have got, there is/are, in/on/near/under, these/those are, possessive adjectives, Whose’s, some/any, how much/how many, can, must, present continuous, simple present, imperative, object pronouns, comparative/superlative, was/were.

SENIOR A (FAST MOVERS I)
have got, to be, this/that, prepositions, possessive adjectives/pronouns, can, present simple, present continuous, love/like/enjoy/hate, subject/object pronouns, must, imperative, countable/uncountable nouns, how much/how many, some/any, simple past (regular and irregular verbs).

SENIOR B (FAST MOVERS II)
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to, can/must/may, future simple/going to, first conditional, comparative/superlative, adverbs, too/enough, countable/uncountable nouns, how much/how many, some/any.

SENIOR C (HIGHFLYERS I)
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to/be used to/get used to, modals, future simple/going to/ future continuous, present perfect simple, have been/have gone, present perfect continuous, question tags, gerund / infinitive, adjectives/adverbs, first/second conditional, comparative/superlative, reflexive pronouns, indefinite pronouns.

SENIOR D (HIGHFLYERS II) – B1
present simple, present continuous, stative verbs, prepositions, articles, past simple, past continuous, used to/be used to/get used to, modals, future simple/going to/ future continuous, present perfect simple, have been/have gone, present perfect continuous, question tags, gerund / infinitive, adjectives/adverbs, conditionals, comparative/superlative, reflexive pronouns, indefinite pronouns, wishes, passive voice, past perfect simple/continuous, future perfect simple/continuous.