Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΙΓΜΑ εγγυάται, μέσω του συστήματος πιστοποίησης που εφαρμόζει, ότι προσφέρει στους μαθητές και τους γονείς:

 

 1. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους:
 2. Ακριβή, σαφή και κατανοητή πληροφόρηση, σχετικά με τον κύκλο μαθημάτων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή:
 • του προσδοκώμενου γνωστικού αποτελέσματος
 • της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • των διαδικασιών αξιολόγησης
 • των πιστοποιήσεων στις οποίες καταλήγει
 • τον αριθμό διδακτικών ωρών
 • τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα
 • την ηλικία των άλλων μαθητών
 • τα δίδακτρα και τις λοιπές χρεώσεις
 • τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας
 1. Κατάλληλες διαδικασίες διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των υποψήφιων μαθητών
 2. Κατάλληλες διαδικασίες τοποθέτησης των υποψήφιων μαθητών
 3. Καταγεγραμμένες διαδικασίες εγγραφής και οικονομικών όρων

 

 1. B. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία:
 2. Παροχή κατάλληλων ευκαιριών για επιτυχημένη μάθηση
 3. Κατάλληλη επιλογή εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο
 4. Διδακτικές μεθόδους κατάλληλες και αποτελεσματικές σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τμήματος και μαθητή
 5. Κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.
 6. Διδακτέα ύλη και εκπαιδευτικό σχεδιασμό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο ανά επίπεδο σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών, σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια
 7. Έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό που εργάζεται υπό την επίβλεψη κατάλληλα καταρτισμένου Διευθυντή Σπουδών
 8. Κατάλληλο, ασφαλές και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
 9. Κατάλληλες διαδικασίες διαρκούς και συνολικής αξιολόγησης των μαθητών και ειλικρινή ενημέρωση για την πρόοδό τους
 10. Υποστήριξη και συμβουλευτική σε κάθε μαθητή
 11. Εσωτερικό σύστημα ελέγχου, αξιολόγησης και διόρθωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με καταγεγραμμένα ποιοτικά κριτήρια

 

 1. C. Στο τέλος του προγράμματος σπουδών:
 2. Έγκυρη εξωτερική Πιστοποίηση σε συνδυασμό με σχετική εσωτερική πιστοποίηση
 3. Παροχή δυνατότητας στο μαθητή και τους γονείς του να εκφράσουν τη γνώμη και τις παρατηρήσεις τους
 4. Υποστήριξη και συμβουλευτική για το επόμενο βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας