Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΙΓΜΑ εγγυάται, μέσω του συστήματος πιστοποίησης που εφαρμόζει, ότι προσφέρει στους μαθητές και τους γονείς:

 1. Διαφημιστικό και προωθητικό υλικό που είναι ακριβές
 2. Πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει:
  • Κριτήρια εγγραφών (εάν υπάρχουν)
  • Περιγραφή των κύκλων σπουδών
  • Διάρκεια των κύκλου σπουδών και διδακτικές ώρες
  • Τυχόν πρόσθετες διδακτικές απαιτήσεις
  • Ακαδημαϊκή Υποστήριξη
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης
  • Άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες
  • Αργίες
  • Διαδικασίες εγγραφής και τοποθέτησης σε τμήμα
  • Σύνθεση τμήματος
  • Πιστοποίηση (Πάροχος, αναγνώριση, διαδικασία συμμετοχής, κόστος)
  • Δίδακτρα και όρους συνεργασίας (κόστος, όροι απόσυρσης, όροι ακύρωσης, κόστος εξετάσεων, τυχόν πρόσθετα κόστη)