Οι καθηγητές μας:

 • Τα προγράμματα μας διδάσκονται από εξειδικευμένους καθηγητές που συγκεντρώνουν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα (πτυχίο, άδεια διδασκαλίας),  αλλά κι εκείνα που εμείς θεωρούμε ως ουσιαστικά, δηλαδή αγάπη για τα παιδιά, μεράκι για διδασκαλία και επίγνωση ότι κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα.
 • Όλοι οι καθηγητές παρακολουθούν ένα συστηματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση ούτως ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας της γλώσσας.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΙΓΜΑ εγγυάται, μέσω του συστήματος πιστοποίησης που εφαρμόζει, ότι προσφέρει στο διδακτικό του προσωπικό:

 1. Απασχόληση σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι νόμοι του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διδακτικό μας προσωπικό έχει δίκαιη μεταχείριση, όσον αφορά σε:
  • Αμοιβές
  • Διάρκεια πρόσληψης – συμβάσεις συνεργασίας
  • Ώρες εργασίας ανά ημέρα/εβδομάδα
  • Άδεια μετ’ αποδοχών
  • Αναρρωτική άδεια και άδεια μητρότητας
  • Ασφαλιστικές εισφορές
  • Άδεια άνευ αποδοχών
 2. Συγκεκριμένη διαδικασία καταγραφής και αντιμετώπισης παραπόνων και πειθαρχικών προβλημάτων
 3. Ευκαιρία απασχόλησης σε θέση ανάλογη με τα προσόντα και την εμπειρία που διαθέτουν
 4. Δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής καλυτέρευσης μέσω προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης εντός και εκτός των σχολείων
 5. Κατάλληλες συνθήκες και χώρους εργασίας
 6. Ευκαιρία για συμμετοχή στην εκπαιδευτική πολιτική των σχολείων